Mange foreldre er usikre på hva som ligger i begrepene foreldreansvar, fast bosted og samvær og hvilke rettigheter og plikter det utløser.

I dette innlegget vil det gis en oversikt over hva foreldreansvar er, hvilke rettigheter og plikter som ligger under foreldreansvar samt hvem som har foreldreansvar.

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Avgjørelsene som tas skal hensynta barnets behov og interesser, og barnets mening skal vektlegges utfra barnet og modenhet.

For en skjematisk oversikt over rettigheter som tilligger de forskjellige begrepene, kan du se her (se artikkel nedenfor)

Foreldreansvaret kan tilligge en forelder eller foreldrene kan ha det i fellesskap. Foreldre med foreldreansvar bestemmer navn til barnet, om barnet skal meldes inn i et trossamfunn, spørsmål om helsehjelp, valg av type skole, osv.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke til søknad om pass til barnet og eksempelvis flytting utenlands.

Har jeg foreldreansvar?

Fra og med 1. januar 2020 er utgangspunktet at foreldre har felles foreldreansvar etter fødsel. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen.

For barn som er født før 1. januar 2020 fikk gifte foreldre felles foreldreansvar for barna de fikk sammen.

For barn født før 1. januar 2006 av samboende foreldre, fikk moren foreldreansvaret alene.

For barn født mellom 1. januar 2006 og 1. januar 2020 fikk samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for felles barn.

For barn født utenfor samliv før 1. januar 2020, fikk moren foreldreansvar alene.

Hvordan endre foreldreansvaret eller få foreldreansvar?

Foreldrene står fritt til å avtale at de skal ha felles foreldreansvar, eller at far eller mor skal ha foreldreansvaret alene. Avtalen må være skriftlig og begge foreldrene må ha signert den. Den må også sendes til skatteetaten for å være gyldig.

Artikkel: Hvilke avgjørelser kan foreldre ta alene og hvilke må tas i fellesskap?

Hvilke avgjørelser kan foreldre ta på vegne av barn alene? Hvilke beslutninger må tas i fellesskap? Svaret på disse spørsmålene avhenger av om forelderen har del i foreldreansvaret for barnet, hvor barnet bor fast eller om forelderen har samvær.

Begrepsavklaring

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Avgjørelser skal tas utfra barnets behov og interesser. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet.

Fast bosted: Fast bosted handler om hvor barnet skal bo fast. Foreldre kan avtale at barnet skal ha fast bosted hos en av dem eller hos begge. Dersom barnet skal ha fast bosted hos begge (delt fast bosted) tas avgjørelser som beskrevet nedenfor, i fellesskap mellom foreldrene.

Samvær: Barnet har rett til samvær med begge sine foreldre. Når barnet er på samvær tas avgjørelser, som beskrevet nedenfor, av forelderen barnet har samvær med, alene.
Hvilke avgjørelser en foreldre kan ta på vegne av sitt barn, og om den beslutningen kan tas alene eller må tas i fellesskap, er avhengig av hvordan foreldreansvar, fast bosted og samvær praktiseres. Nedenfor følger en oversikt over hvilke avgjørelser foreldre kan ta hvis de har del i foreldreansvaret, fast bosted og under samvær med barnet.
Sett inn skjema som ligger her: Hvilke avgjørelse om barn kan foreldre ta alene, etter et samlivsbrudd? (advokatmr.no)