Pasientskade

Dersom du er blitt utsatt for en svikt ved helsehjelpen og er blitt skadet som følge av dette, kan du ha krav på pasientskadeerstatning. De alminnelige kravene til ansvarsgrunnlag, erstatningsrelevant skade og påregnelig årsakssammenheng må være oppfylt. Det betyr at det er et krav at du er blitt mer skadet på grunn av svikten ved helsehjelpen enn du ville blitt dersom helsehjelpen hadde vært optimal. Som utgangspunkt dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter av Norsk pasientskadeerstatning eller Pasientskadenemnda.

La oss jobbe sammen