Uføretrygd

Etter at man har mottatt først sykepenger og deretter arbeidsavklaringspenger kan man ha krav på uføretrygd dersom arbeidsevnen er varig nedsatt med minst halvparten og dette skyldes sykdom eller skade. Vi bistår i prosessen med å søke om uføretrygd, klage og eventuelt ta saken videre inn for trygderetten og rettsapparatet.

La oss jobbe sammen