Trygdeytelser

Tradisjonelt regulerer folketrygdloven ytelser i forbindelse med at stønadsmottakeren har vært i arbeid. Typiske ytelser er sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger under arbeidsløshet. I tillegg inneholder folketrygdloven en rekke bestemmelser om andre typer trygdeytelser. Sosialstøtte reguleres i sosialtjenesteloven. 

Advokat Ingunn Alvik har undervist i trygderett i en årrekke og har bistått i mange saker både i forbindelse med søknader, klager, trygderettsbehandling og prosedyre for de alminnelige domstolene.

 

 

La oss jobbe sammen!