Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger ytes stort sett etter at man har mottatt sykepenger i ett år. Det er et krav for å motta arbeidsavklaringspenger at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade.

Personer som har behov for trygdeytelser, kan noen ganger føle seg mistrodde og underlegne i møtet med NAV. Vi har bistått i mange trygderettssaker, både i søknadsprosesser, klageomgang, overfor trygderetten og videre i rettssystemet.

 

 

 

 

La oss jobbe sammen!