Anbudsprosesser

Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund bistår leverandører til offentlige virksomheter med anbud til anskaffelser både over og under terskelverdiene. Med sertifisering som offentlig innkjøper, kjenner vi til regelverket og prosedyren for offentlige anskaffelser. Vi kan bistå med dokumentasjonskrav og hva som skal til for å komme høyt opp på listen og gi mulighet for å vinne anbudet og få oppdraget.

Vi har erfaring med anbudskonkurranser i store og prestisjefylte prosjekter som for eksempel Nasjonalmuseet i Oslo og fjernvarmeanlegg i Oslo sentrum. Grunnprinsippene er imidlertid de samme, bare i forenklet form for mindre oppdrag.

Kunngjøringen av anskaffelsen i Doffin kan være uklar og vi kan bistå med å sende gode og relevante spørsmål til den offentlige instansen som utlyser oppdraget. Kvalifikasjonskravene er avgjørende for å kunne sende tilbud som vil bli vurdert som gyldige. Vi kan bistå med å dokumentere oppfyllelse av krav til økonomi, kapasitet, kompetanse, erfaring, rutiner og eventuelle andre krav oppdragsgiver stiller til anbudet. Vi kan vurdere om kvalifikasjonskravene er for strenge i forhold til oppdraget og ta kontakt med oppdragsgiver for å be om en revurdering av kvalifikasjonskravene. Prinsippet om at kvalifikasjonskravene skal være proporsjonale med ytelsen, er ment å hindre at firmaer som kunne ha levert anbud blir utestengt fordi oppdragsgiver stiller for strenge krav.

 Vi kan bistå under tilbudsbefaringer og bistå i vurderingen av om det er hensiktsmessig å innlevere tilbud og gi råd om hvilket tilbudsgrunnlag som bør utarbeides. Tilbudsgrunnlaget kan inneholde godt beskrevne referanseprosjekter med evalueringsskjemaer, forslag til teknikker og materialvalg og eventuelle underleverandører. Ved bruk av underleverandører er det viktig å beskrive samarbeidsform med signerte avtaler og priser.

Med erfaringen fra å lese og gjennomgå anbud, kan vi gi råd om hvordan tilbudet bør fremstå ryddig, lesbart og visuelt på en måte som får frem firmaets profil, kvalitet og kompetanse. Et godt dokumentert og fremstilt tilbud vil kunne gi en verdifull markedsføring selv om tilbudet ikke skulle vinne konkurransen. Det avgjørende er at tilbudsbrevet er kort, velformulert og rett på sak. Dokumentasjonen må være ryddig, oversiktlig og relevant. Vi legger vekt på å bidra til at innsatsen legges på innholdet i tilbudet og ikke på kostnadskrevende design og generell reklame.

 Dersom anbudskonkurransen ikke blir gjennomført i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser vil vi bistå med klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller dersom vi vurderer at det er nødvendig, ta saken direkte til domstolene.

Ved alvorlige overtredelser som ikke blir rettet i domstolene, kan vi bistå med å klage til overvåkningsorganet, ESA i Brussel. ESA påser at norske myndigheter overholder EØS avtalen og at reglene følges i praksis.

La oss jobbe sammen!