Alminnelig erstatningsrett

De fleste erstatningssaker er i dag regulert i lov. Det alminnelige erstatningsansvaret er som utgangspunkt ulovfestet og kan inkludere skadesituasjoner som ikke er direkte lovregulerte. Det kan eksempelvis handle om at noen har handlet uaktsomt, eller at en bedrift blir erstatningsansvarlig på grunn av at risikoen som bedriften representerer har slått ut i en skade, men at det aktuelle ansvarsgrunnlaget ikke er direkte lovregulert.

La oss jobbe sammen!