Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveransvaret er regulert i skadeserstatningsloven. Det handler om at en arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig for skader som skyldes at en arbeidstaker har opptrådt uaktsomt og har påført en skade. I aktsomhetsvurderingen er det relevant om arbeidstakeren har gått utenfor det som skadelidte med rimelighet kunne forvente. Mobbesaker, andre brudd på opplæringsloven eller mangelfull oppfølging innen kommunenes helse- og omsorgstjenester kan være omfattet. Også andre saker kan falle innunder arbeidsgiveransvaret, for eksempel at en yrkessjåfør har handlet uaktsomt, at en hjemmehjelp har stjålet verdier fra en pasient eller at en bankansatt har underslått midler. Det er avsagt en rekke dommer om ulike tilfeller som faller under arbeidsgiveransvaret.

La oss jobbe sammen!