Arealplanlegging

Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund bistår byggherrer som skal utvikle nye prosjekter med enten samme eller endret arealutnyttelse. Prosjektene kan bestå av å utnytte ubebygde tomter eller rive/ endre eksisterende bygg. Vi er opptatt av å finne vinn-vinn løsninger.

 Vår bistand vil kunne bestå i avklaring av det gjeldende plangrunnlaget for tomten, hvor stor utnyttelse det er mulig å få tillatelse til og om det er behov for å endre arealplanen. Vi kan bistå prosjektet gjennom hele planprosessen, både i henvendelsene til plan-og bygningsetaten og til politisk behandling. Dersom prosjektet gjør det nødvendig med dispensasjon fra eksisterende plan, vil vi gi råd om grunnlaget for dispensasjon, på hvilken måte det er best å søke om dispensasjon og hvor mye det er mulig å oppnå.

 Krav om infrastruktur vil kunne by på utfordringer som vi vil bidra til å løse til fordel for både byggherre og bymiljøet. Vår erfaring er at prosjekter med høy arkitektonisk kvalitet, miljøvennlig energibruk og gode bidrag til bymiljøet i området rundt tomten, vil kunne få tillatelse til en høyere utnyttelse enn prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene.

 Skulle det komme klager på prosjektet kan vi bistå med prosjektets respons på klagen, både overfor klagerne og overfor myndighetene som skal ta stilling til klagen.

 Vi bistår også å rettstvister som skulle oppstå rundt privatrettslige forhold i byggesaker. Rettstvistene kan dreie seg om alt fra ansvar for uhell under byggeprosessen, søksmål fra naboeiendommer, kontraktstvist og tap i forbindelse med forsinkelser, evt stans i arbeidene.

 Vi følger prosjektene fra planlegging til ferdigstillelse og bistår i alle ledd av prosessen. Vi kan gi råd om organisasjonsform, kontrakter, seksjonering ved flere byggetrinn, kvaliteter ved prosjektet som kan bidra til å få en byggetillatelse, sikre oppfyllelse av godkjent byggetillatelse og håndtering av endringer underveis. Vi gir råd om brannsikring og andre tiltak som vil kunne gi prosjektet brukstillatelse før den siste ferdigstillelsen for ferdigattest.

 Vi bistår både små og store prosjekter med tomteutnyttelse til både bygninger, kunstneriske og tekniske innretninger, idrettsanlegg og parker.

La oss jobbe sammen!