Når barneverntjenesten fatter et akuttvedtak

Har barneverntjenesten fattet et akuttvedtak betyr det at barneverntjenesten mener det er nødvendig å fatte et vedtak raskt, ofte samme dag, fordi et barn er uten omsorg, eller fordi det kan være skadelig for barnet å forbli i hjemmet. Vedtaket er midlertidig. Et akuttvedtak kan oppleves dramatisk for både barn og foreldre, og det kan være lurt å ta kontakt med en advokat med en gang man får kjennskap til vedtaket.

I saker hvor det fattes akuttvedtak har foreldre, og i noen tilfeller barn, krav på at staten dekker foreldrenes advokatutgifter.

Hva innebærer et akuttvedtak?

Et akuttvedtak innebærer at barnet plasseres utenfor hjemmet og på et sted som velges av barneverntjenesten. Foreldrene vil i et slikt tilfelle ha krav på samvær med barnet.

Klagemuligheter ved akuttvedtak

Et akuttvedtak kan klages inn til fylkesnemnda. Det kan være lurt å la seg bistå av advokat, og det offentlige vil dekke foreldrenes advokatkostnader.

Når klagen er sendt inn vil den bli behandlet muntlig i fylkesnemnda. I et slikt møte vil fylkesnemndsleder være til stede, foreldrene og deres advokat(er) og barneverntjenesten med advokat.

Når møtet er avholdt, og senest innen en uke etter at fylkesnemnda mottok saken, skal fylkesnemnda ta stilling til om vedtaket skal opprettholdes, eller om barnet skal flytte hjem igjen. Dersom fylkesnemnda kommer til at barneverntjenestens vedtak opprettholdes, tar fylkesnemnda stilling til omfanget av samvær mellom barn og foreldre.

Fylkesnemndas vedtak kan tas inn til tingretten for overprøving.